wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС стартира на 16 март 2015 г. национална информационна кампания, посветена на новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. Инициативата ще се проведе от 16 март до 9 май 2015 г. на територията на цялата страна, като целта е да идентифицира нуждите на гражданите и да ги обвърже с реалните възможности по програмите, както и с потенциалните бенефициенти, които могат да ги реализират. Кампанията, под надслов „Да създадем заедно България 2020", ще премине в два основни етапа.   Първият цикъл събития е насочен към широката общественост и ще продължи близо 3 седмици. През това време екипите на всички 27 областни информационни центъра ще посетят всички 265 общини в страната, където чрез открити приемни ще потърсят мнението на гражданите какво искат да променят в своето населено място с европейските средства за периода до 2020 г. Предложенията на участниците ще се събират чрез специално разработена анкетна карта, в която те могат накратко да опишат своите виждания за развитие на селото, града, региона. На информационните щандове всеки посетител ще получи актуална информация и материали, свързани с новите програми и възможностите за финансиране на проектни идеи със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.   Екипът на ОИЦ - Кюстендил ще провежда допитването на изнесени щандове във всяка от деветте общини на област Кюстендил по следния график:   гр. Дупница: 17.03.2015 г. (вторник), 13:00 ч. пред сградата на общинска администрация гр. Сапарева баня: 18.03.2015 г. (сряда), 13:00 ч. пред сградата на общинска администрация гр. Бобов дол: 19.03.2015 г. (четвъртък), 13:00 ч. в градинката пред сградата на общинска администрация гр. Бобошево: 20.03.2015 г. (петък), 11:00 ч. в градинката пред читалище "Лоза" с. Невестино: 20.03.2015 г. (петък), 14:00 ч. пред Културно-информационния център гр. Рила: 23.03.2015 г. (понеделник), 11:00 ч. пред сградата на общинска администрация гр. Кочериново: 23.03.2015 г. (понеделник), 14:00 ч. пред сградата на общинска администрация с. Трекляно: 24.03.2015 г. (вторник), 11:00 ч. пред общината гр. Кюстендил: 30.03.2015 г. (понеделник), 11:00 ч. в градинката пред сградата на общинска администрация В периода 6 април - 15 април екипът на ОИЦ - Кюстендил ще обобщи получените предложения от гражданите и ще подготви т.нар. „карта" на най-често срещани предложения за подобрение. На базата на събраната информация, в периода 16 - 30 април 2015 г. ОИЦ - Кюстендил ще проведе тематични събития отново във всички общини с потенциалните бенефициенти по проекти. На събитията ще бъде представена обобщената информация от проведената анкета, както и възможностите за реализиране на съответните проекти по оперативните програми за периода 2014-2020 г.   Заключителното събитие по кампанията е предвидено за 9 май 2015 г. в гр. Кюстендил.   Освен чрез посещение на откритите приемни, всеки желаещ може да се включи в допитването по инициативата и да отправи съответното предложение, отнасящо се за област Кюстендил, като изпрати формуляр на електронната поща на ОИЦ - Кюстендил: oic_kn@abv.bg. Формулярът за участие в допитването може да бъде изтеглен от следния линк: http://eufunds.bg/document/7871                                                     Инициативата  е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в страната (Централен информационен и координационен офис и 27 областни информационни центъра) и се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.