wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

БЛИЗО 350 УЧАСТНИКА ОТ ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ СЕ ВКЛЮЧИХА В ДОПИТВАНЕТО ПО ИНИЦИАТИВАТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020"  През новия програмен период европейски средства да бъдат ползвани за инвестиции в инфраструктура и мерки за заетост. Това са сред най-често отправяните предложения на жители на област Кюстендил, които се включиха в допитването, проведено от екипа на ОИЦ - Кюстендил през първия етап на националната инициатива „Да създадем заедно България 2020". В рамките на тази кампания общо 347 участника от Кюстендилско посочиха в анкетни карти какво искат да бъде постигнато в тяхното населено място чрез европейски средства през програмен период 2014-2020 г.  Допитването бе проведено от Областен информационен център - Кюстендил във всички общини на областта в периода 17-31 март 2015 г.    Според данните от допитването, 48 % от анкетираните в област Кюстендил посочват, че е необходимо през новия програмен период европейски средства да се инвестират в инфраструктурни мерки.   За община Кюстендил общо 72 предложения са отправени за подобряване на градската среда, като най-често се открояват предложения за асфалтиране на улици, реновиране/ изграждане на тротоари, озеленяване, благоустрояване на паркове и междублокови пространства. 45 предложения са посочени за мерки за заетост в община Кюстендил - сред тях откриване на нови работни места, работни места за хора между 55-65г., младежи, хора с увреждания. Сред другите често отправяни предложения са дейности по възстановяване на културна инфраструктура, реновиране и изграждане на спортни съоръжения, мерки за развитие на туризма, социална инфраструктура.   И в останалите общини на област Кюстендил участници в анкетата са посочили като приоритетни за еврофинансиране инфраструктурни мерки, работни места и социални дейности.   През втората фаза на кампанията, в периода 22-30 април 2015 г., Областен информационен център - Кюстендил ще проведе тематични събития с потенциалните бенефициенти по проекти. На събитията ще бъде представена обобщената информация от проведената анкета, както и възможностите за реализиране на съответните проекти по оперативните програми за периода 2014-2020 г. Срещите ще бъдат проведени във всички общини на област Кюстендил, като графикът им е публикуван в рубрика „Календар" на интернет портала www.еufunds.bg. Заключителното събитие по кампанията е предвидено за 9 май 2015 г. в гр. Кюстендил.   Инициативата „Да създадем заедно България 2020" е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в страната (Централен информационен и координационен офис и 27 областни информационни центъра) и се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на инициативата е да идентифицира нуждите на гражданите и да ги обвърже с реалните възможности по програмите, както и с потенциалните бенефициенти, които могат да ги реализират.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.