wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С концерт, съпътстван от викторина с награди и открита приемна, екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил отбеляза Деня на Европа и приключи кампанията „Да създадем заедно България 2020".Кампанията се проведе в периода 16 март - 9 май 2015 г. на територията на цялата страна, като имаше за цел да идентифицира нуждите на гражданите и да ги обвърже с реалните възможности по оперативните програми през програмен период 2014-2020 г., както и с потенциалните бенефициенти, които могат да ги реализират.
 
Заключителното събитие по инициативата в Кюстендилско премина под формата на концерт, организиран на 9 май от ОИЦ - Кюстендил със съдействието на Община Кюстендил. За доброто настроение на присъстващите на Арката на площад „Велбъжд" в Кюстендил се погрижиха детска вокална група „Калпазани", кюстендилският славей Александра Борисова и Студио „Дебют". Предоставени  бяха много награди и изненади от Областен информационен център - Кюстендил. Зрителите се запознаха с резултатите от кампанията „Да създадем заедно България 2020 г.", както и с възможностите за повишаване на качеството на живот в областта чрез реализиране на проекти по оперативните програми до 2020 г.
 
Инициативата „Да създадем заедно България 2020" е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в страната (Централен информационен и координационен офис и 27 областни информационни центъра) и се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Първият етап на тази кампания беше насочен към широката общественост и продължи в периода 17-31 март. През това време екипът на ОИЦ - Кюстендил посети 9-те общини в областта, където чрез открити приемни потърси мнението на населението, какво иска да бъде постигнато  в съответното населено място с европейските средства в програмен период 2014-2020 година. Предложенията бяха събирани чрез попълване на специално разработена анкета, в която всеки желаещ имаше възможност да опише своите виждания за развитие на населеното място и региона. Втората фаза на инициативата се проведе в края на месец април, след като бяха анализирани резултатите от допитването и откроени най-често срещаните предложения. Пред потенциални бенефициенти екипът на ОИЦ - Кюстендил представи резултатите от анкетното проучване и информира за възможностите за реализиране на постъпили проектни идеи от оперативните програми за настоящия програмен период.
 
Подробна информация за резултатите от кампанията «Да създадем заедно България 2020» в Кюстендилско може да бъде потърсена от екипа на ОИЦ - Кюстендил в офиса им на партера на читалище «Братство 1869» в град Кюстендил, както и на тел.: 078 5201212 и електронна поща oic_kn@abv.bg.
 
Областен информационен център - Кюстендил е изграден в изпълнение на проект № 0070 - ОКЛ - 3.3 „Създаване на Областен информационен център - Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът е финансиран безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.