wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Създаване на условия за качествена заетост на хората с увреждания и подобряване на достъпа им до здравни и социални услуги са сред приоритетите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020. Това посочиха от Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил на информационна среща, проведена на 27 май 2015 г. за представяне на възможности по линия на новата ОПРЧР, насочени към хората с увреждания.
 
Сред планираните за финансиране в Програмата дейности в тази сфера са предоставяне на „подкрепена заетост" за хората с увреждания;  обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия; оборудване и адаптиране на работни места; подобряване достъпа до здравеопазване. Част от предвидените мерки включват премахване на институционалния модел за хора с увреждания и предоставяне на подкрепящи услуги в общността или в домашна среда за тази и други уязвими групи от населението. Предвижда се също подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.
 
Екипът на ОИЦ - Кюстендил разясни пред присъстващите на срещата и обявената по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" процедура „Независим живот", по която всички общини/ райони на общини в страната могат да кандидатстват за финансиране на дейности, като осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, чрез подкрепа за дейността на съществуващи и създаване на нови Центрове за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Допустими партньори по  тази процедура са доставчици на социални услуги и неправителствени организации, а допустимите целеви групи са хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. По процедура „Независим живот" проектните предложения следва да бъдат представени в рамките на 3 срока за кандидатстване: до 10 юни 2015 г., до 10 юли 2015 г. или до 06 януари 2016 г., 23,59 часа.
 
Сред планираните за обявяване през 2015 г. процедури по ОПРЧР са „Социално предприемачество", включващо подкрепа за заетост и професионална интеграция в сферата на социалната икономика, както и процедурата „Активно включване", целяща разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства.
 
Областен информационен център - Кюстендил е изграден в изпълнение на проект № 0070 - ОКЛ - 3.3 „Създаване на Областен информационен център - Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът е финансиран безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.