wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 19 юни 2017 г. Областен информационен център – Ловеч проведе четвърта среща от цикъла информационни срещи в общините на Ловешка област. Екипът на ОИЦ - Ловеч представи изпълнението на оперативните програми на национално и на областно ниво. В предоставените на присъстващите информационни материали са отчетени данните за областта - по програми и по общини, за броя сключени договори по процедури с подбор на проекти, за размера на договорените средства и на реално разплатените към момента. В изнесените презентации са обобщени обявените процедури по приоритетните оси на оперативните програми. Посочени са също важните процедури, които предстои да бъдат отворени до края на годината и по които евентуалните бенефициенти от региона ще могат да кандидатстват за подпомагане от Европейските структурни инвестиционни фондове. Въпроси имаше относно забавянето в обявяване на процедури по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и по допустимостта на кандидатите по определени схеми. Интересът бе насочен към Програмата за развитие на селските райони, заради очаквания прием на заявления за подпомагане по подмерките за инвестиции в малки земеделски стопанства, за млади земеделски производители, за инвестиции в неземеделски дейности и другите планирани през годината. Коментирани бяха различни възможности за подкрепа на бизнес идеи и предприемачество. Разчитаме представената събрана, обобщена, актуална и навременна информация да е в полза на хората, фирмите и организациите от региона, работещи усилено и борещи се за привличането на средства за растеж.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.