wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Поредната среща от цикъла информационни срещи в ловешките общини се проведе в на 23 юни 2017 г. в град Ябланица. В залата на Общински съвет в новата сграда на Община Ябланица дойдоха представители на общинската администрация и на Дирекция „Бюро по труда“, кметове от населените места, деятели от читалищата. Екипът на Областен информационен център – Ловеч представи темата „В средата на програмния период“ и заедно с проследяване изпълнението на оперативните програми в областта, представи възможностите до края на календарната година за кандидатстване по обявени и предстоящи процедури. Представени бяха възможности по всички оперативни програми, но най-голямо внимание бе обърнато на очакваните мерки по Програмата за развитие на селските райони с последните актуализации на датите за прием на заявления за подпомагане. Интересът е към възможностите както за млади фермери и малки земеделски стопанства, така и към първото отваряне на подмерки за инвестиции в гори, а също и към инвестициите в подкрепа на неземеделски дейности. Целта на обсъжданите теми е навреме и всеобхватно да бъде дадена информация, за да бъде използвана всяка възможност за привличане на средства за развитието на района и хората.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.