wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 23 юни 2017 г. екип на Областен информационен център – Ловеч взе участие в пресконференция за приключване изпълнението на проект на „Медикет цех“ ЕООД, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие по договор за безвъзмездна финансова помощ чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“.
„Медикет цех“ ЕООД е със седалище в град Етрополе и е специализирана в производството на бутилки за хранене на бебета, както и на спомагателни аксесоари за отглеждането ма малки деца. Фирмата е единственият такъв производител в България и реализира почти цялата си продукция за износ. Имала е три осъществени проекта, финансирани от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. Настоящият проект е изпълнен по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0587-C01 „МЕДИКЕТ ЦЕХ“ ЕООД“ , сключен на 23 декември 2015 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. За период от 18 месеца фирмата разкрива нов производствен цех на територията на град Ябланица в реновиран стар стопански обект. Целта на проекта е чрез внедряване на най-съвременни технологии в сектора и предлагане на нови висококачествени продукти да се повиши конкурентоспособността на предприятието и да се създадат условия за дългосрочно и устойчиво развитие на международните пазари. Общата стойност на инвестициите е над 1 684 638 лева, като почти 999 833 лева е безвъзмездното подпомагане. С изпълнението на проекта се постига увеличение на производствения капацитет и се разширява продуктовия асортимент. Закупените, доставени и монтирани по договора две нови машини са за производството на бутилки и флакони на базата на абсолютно безотпадни технологии и позволяват влагането на рециклиран материал.
Успешното приключване на този договор е един положителен пример за това, как фирма извън региона ни избира да инвестира, да развива производството си, включително и да разкрива нови работни места в Северозападния район на планиране.
Областен информационен център – Ловеч пожелава успех в развитието на фирма „Медикет цех“ ЕООД, ще продължи да предоставя необходимата информация за кандидатстване по оперативните програми, както и да представя постигнатия напредък.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в РБългария.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.