Печат на тази страница

На 26 юни 2017 г. в град Априлци Областен информационен център – Ловеч проведе поредната среща от информационния цикъл „В средата на програмния период“. Участници в събитието в планинския град бяха представители на общинска администрация, на социални и образователни институции, детски градини, читалища, бизнес и земеделски стопани. Експертите на ОИЦ - Ловеч представиха информация за напредъка по изпълнението на всички оперативни програми в средата на програмния период и акцентираха върху факта, че към средата на месец юни договорените средства по десетте програми (без ПРСР) на национално ниво са над 42 % от общия бюджет за периода 2014-2020 г. Отчетени бяха броя отворени процедури по програмите и броя на сключените договори на областно ниво. Експертите от ОИЦ - Ловеч насочиха вниманието на присъстващите към всички възможности за кандидатстване с проекти по Програмата за развитие на селските райони, която е с доста амбициозна индикативна работна програма за 2017 година. Представени бяха и всички възможности за подаване на проектни предложения и по десетте оперативни програми, в това число по Оперативна програма „Храни“, Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ и Програмата за морско дело и рибарство. Специален акцент бе поставен върху възможностите за използване на финансови инструменти, като бе представена актуална информация за фондовете, създадени с ресурс от Оперативните програми и различните процедури, които ще се финансират чрез тях. Представители на местния бизнес се заинтересуваха от представените възможности по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Силен интерес очаквано проявиха присъстващите към подмерки от Програмата за развитие на селските райони, особено по отношение на неземеделските дейности, по които екипът на ОИЦ-Ловеч им предостави и допълнителна информация.
В последвалата дискусия се водиха оживени разговори и се сподели опит в изпълнението на действащи в момента проекти
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.