wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27 юни 2017 г. в град Угърчин Областен информационен център – Ловеч проведе още една среща от информационния цикъл „В средата на програмния период“. Участници в събитието в бяха представители на общинска администрация, на социални и образователни институции и читалища. Експертите от ОИЦ - Ловеч насочиха вниманието на присъстващите към всички възможности за кандидатстване с проекти по Програмата за развитие на селските райони, която съгласно индикативната си работна програма за 2017 година планува да отвори 18 мерки за кандидатстване с проектни предложения. Екипът ни представи и информация за напредъка по изпълнението на всички оперативни програми в средата на програмния период и акцентира върху факта, че към средата на месец юни договорените средства по десетте програми (без ПРСР) на национално ниво са над 42 % от общия бюджет за периода 2014-2020 г. Отчетени бяха броя отворени процедури по програмите и броя на сключените договори на областно ниво. Представени бяха и всички възможности за подаване на проектни предложения и по десетте оперативни програми, в това число по Оперативна програма „Храни“ и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“. Специален акцент бе поставен върху възможностите за използване на финансови инструменти, като бе представена актуална информация за фондовете, създадени с ресурс от Оперативните програми и различните процедури, които ще се финансират чрез тях. Интерес очаквано проявиха присъстващите към подмерки от Програмата за развитие на селските райони. Представители на читалищата от общината питаха за конкретни процедури и мерки, по които могат да кандидатстват самостоятелно. В тази връзка им бе предоставена информация и за подготвената от МИГ-Троян, Априлци, Угърчин индикативна годишна програма по Стратегията, в която са предвидени и възможности за читалища от територията на трите общини. В последвалата дискусия се водиха оживени разговори и бяха обсъдени други проблеми на местната общност.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.