wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Ловеч приключи успешно информационния цикъл „В средата на програмния период“ с осма поредна среща, проведена днес – 28.6.2017 г. в град Летница. Участници в събитието в бяха представители на общинска администрация, на социални и образователни институции, читалища и местен бизнес. Експертите от ОИЦ - Ловеч насочиха вниманието на присъстващите към всички възможности за кандидатстване с проекти по Програмата за развитие на селските райони, която съгласно индикативната си работна програма за 2017 година планува да отвори 18 мерки за кандидатстване с проектни предложения. Екипът ни представи и информация за напредъка по изпълнението на всички оперативни програми в средата на програмния период и акцентира върху факта, че към средата на месец юни договорените средства по десетте програми (без ПРСР) на национално ниво са над 42 % от общия бюджет за периода 2014-2020 г. Отчетени бяха броя отворени процедури по програмите и броя на сключените договори на областно ниво. Екипът на Областния център представи и всички възможности за подаване на проектни предложения по десетте оперативни програми, в това число по Оперативна програма „Храни“ и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“. Специален акцент бе поставен върху възможностите за използване на финансови инструменти, които ще бъдат все по-често срещана възможност за финансиране на проектни идеи на различни бенефициенти, като бе представена актуална информация за фондовете, създадени с ресурс от Оперативните програми и различните процедури, които ще се финансират чрез тях. Интерес очаквано проявиха присъстващите към подмерки от Програмата за развитие на селските райони. Представители на образователен сектор поставиха важни за тях въпроси, като предстои ли да се проведат обучения на педагогически кадри за работа с деца със СОП, дали може да се обучават преподаватели само за работа по проекти с европейско финансиране, както и за конкретни процедури и мерки, по които могат да кандидатстват самостоятелно. В последвалата дискусия се водиха оживени разговори и бяха обсъдени други проблеми на местната общност, а екипът ни предостави и допълнителна информация по поставените въпроси.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.