wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27 юли 2017 г. от 15:00 ч. в залата на Областен информационен център - Ловеч се проведе пресконференция с представители на местни, регионални и национални медии и партньорски организации. Темата на събитието бе „В средата на програмния период“, а целта да се представи напредъка по изпълнение на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Областният център запозна представителите на медиите с данни от Информационната система за управление и наблюдение на ЕСИФ (ИСУН) към 25 юли 2017 г., съгласно които в национален план, при общ бюджет от над 17,4 млрд. лева за десетте от 11 оперативни програми (без Програмата за развитие на селските райони) са договорени над 7, 4 млрд. лева или над 42%, получени са траншове от Европейската комисия за над 1,8 млрд. лева, реално изплатени на бенефициентите са средства на обща стойност над 1,9 млрд. лева. В област Ловеч към 25 юли 2017 г. са изпълнявани общо 109 договора по оперативните програми (отделно от Програмата за развитие на селските райони). Общата им стойност е близо 90 млн. лева, от които над 76 млн. лева е безвъзмездната финансова помощ (БФП) – над 65 млн. лева европейско финансиране и над 11 млн. лева национално финансиране. Собственото финансиране от бенефициентите е за над 13 млн. лева. Реално изплатените средства досега са близо 17 млн. лева. По 31 договора бенефициенти са общинските администрации, а 78 са договорите на фирми и други организации.
Присъстващите на пресконференцията получиха и детайлна информация за това, колко процедури и мерки са отворени досега (в средата на програмния период) по всяка една от програмите и колко предстои да бъдат отворени до края на календарната година, с акцент върху процедурите и мерките, които представляват най-голям интерес за широк кръг от бенефициенти, в т.ч и медии. Интерес предизвика фактът, че от началото до средата на програмен период 2014-2020 г. по всичките 11 програми (Оперативни програми и Програма за развитие на селските райони) са отворени за кандидатстване общо над 152 процедури и мерки за безвъзмездна финансова помощ, към които бенефициентите демонстрират значително по-голям интерес, в сравнение с предходния програмен период 2007-2013 г.
Събитието, очаквано, премина при висок интерес от страна на медии и партньори, доказателство за който беше провелата се по време на кафе-паузата оживена дискусия. Последваха интересни въпроси от представителите на медиите, свързани с процесите на кандидатстване, управление и отчитане на проектите и верифициране на разходите на бенефициенти от Управляващите органи.
Екипът ни увери присъстващите, че Областен информационен център вече шест годни успешно работи както за популяризиране на актуалните възможности за безвъзмездно финансиране и добри практики по проекти с европейски средства, така и с цел оказване подкрепа на всички бенефициентите от област Ловеч.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.