wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 28 юли 2017 г. от 10:00 ч. в залата на Общински съвет - Ловеч се проведе стартираща пресконференция за представяне на проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад "Тодор Кирков" кв. "Вароша", гр. Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ последвана от първа копка по проекта. Събитието беше открито от Мариета Бахова, директор на Дирекция „Проекти, програми и инвестиции“, която представи целта на събитието и екипа за управление на проекта, след което даде думата на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова за приветствени слова. „Проектът „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на пл. „Тодор Кирков", гр. Ловеч" е изключително важен за града, защото предвижда рехабилитация на основната пешеходна и туристическата ос, свързваща съвременното градско ядро с възрожденската част на града. С подписването на договора с изпълнителя се дава реален ход на същинската работа“ - каза кметът.
Целта на проекта, предвидените дейности и очакваните резултати бяха подробно представени от ръководител проекта инж. Николай Стоянов. Основната цел е подобряване на условията за живот и работа в Ловеч, повишаване на неговата привлекателност като туристическа дестинация и осигуряване на достъпна архитектурна среда и услуги. Проектът е изработен в резултат на редица обществени обсъждания през 2015 г. В инвестиционния проект са отразени всички мнения и становища на архитекти, инженери, строители и граждани - участвали в обсъжданията. Инвестиционният проект е одобрен през септември 2015 г. Той е дело на арх. Емилия Христова и арх. Сергей Денчев. Проектното предложение е подадено през юли 2016 г. и през юли 2017 г., започва строителните работи за реализация му. Стойността на Договора за безвъзмездна финансова помощ е 6 943 866,12 лв., от тях Европейско финансиране - 5 850 908,06 лв., национално съфинансиране е 1 032 513,19 лв. Осигурено е съфинансирането от Общината в размер на 60 444,87 лв.
За изпълнение на строително-ремонтните дейности за двата подобекта - пешеходната част от ул. "Търговска" - от Покрит мост до ул. "Ал. Стамболийски", градска градина и пл. "Екзарх Йосиф I", пл. „Г.М.Димитров" и комплекс „Космос" е избран „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД гр.София с цена от 4 205 731,25 лв. Продължителност на строителните дейности ще е 13 месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка. Строителен надзор с инвеститорски функции ще осъществява „Стройнорм" ЕООД гр.София. За Подобект 3 ( кв. „Вароша“), който ще запази своя облик, все още не е избран изпълнител поради процедура на обжалване. Тук срокът за изпълнение е 7 месеца.
Кметът Корнелия Маринова допълни още, че сред основните обекти в Инвестиционната програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие са включени и обектите: ДГ „Зора", ДЯ „Шарено петле", СОУ „Св. Климент Охридски" и ОУ „Васил Левски", Административната сграда на РУ „Полиция" и сградата на Младежки дом.

По-късно същия ден се проведе и церемония по първа копка. В ритуала участваха кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова, изпълнителният директор на „Трейс Груп Холд“ АД Мирослав Манолов и заместник-областният управител Бойко Пъдарски.
Ловчанският митрополит Гавриил отслужи водосвет и поръси със светена вода участниците и багера, който бе докаран за първата копка. „Нека това начинание да прилича много нови хора, които да идват в Ловеч и да видят новия храм“, каза владиката.
Кметът Корнелия Маринова разля част от шампанско над копката, след което подари цялата бутилка на багериста, с което предизвика аплодисментите от присъстващите граждани. „С Бога напред да осъществим този проект, разчитам и на Вашата помощ, уважаеми съграждани!“, обърна се тя към множеството. Кметът подчерта още, че ще се изградят нови 600 кв. метра зелени площи в централната част и няма да бъдат засегнати съществуващите дървета, а ще бъдат засадени нови. „Оставам с надеждата за добро партньорство, очаквам строителят да изпълни качествено и в срок заложеното в инвестиционния проект и гражданите и гостите на Ловеч да се радват на обновената и рехабилитирана градска среда“, каза още кметът Корнелия Маринова.
„Благодаря на Община Ловеч, че организира една честна и обективна процедура по европейски критерии. Доказателството е, че няма обжалвания въпреки много кандидати. В аванс се извинявам за временните неудобства, които ще настъпят със строителните работи“, каза изпълнителният директор на „Трейс Груп Холд“ АД Мирослав Манолов.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация: Росица Кривирадева
Тел.: 068/604297
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.