wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 11 август 2017 г. Областен информационен център – Ловеч проведе традиционната си лятна открита приемна на тема „Възможности и постигнато 2017“. Екипът на Центъра разположи мобилния си щанд под покрива на символа на град Ловеч-Покрития мост. Изнесеното събитие продължи два часа в интервала от 10.30 – 12.30 ч.

Росица Денчева-Управител на ОИЦ-Ловеч, Росица Кривирадева-експерт КИЛ и Крум Цветков-експерт ИОУ предоставяха актуална и разнообразна по своето съдържание информация на заинтересовани минувачи и потребители относно предстоящи възможности за кандидатстване по различни процедури и мерки по оперативни, национални и европейски програми. Повече от 20 лица бяха запознати с различни възможности за заетост (наемане на хора от работодатели и кандидатстване за работа от безработни лица), обучения и квалификации, за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, развиване на социално предприемачество, възможности за хора от уязвими групи, социални услуги и др., възможности за земеделски производители по Програмата за развитие на селските райони и др. Всички хора, които ни посетиха, получиха и множество информационни материали от екипа, свързани с различните политики на ЕС, младежки политики, общата селскостопанска политики, както и специализирани книжки за най-малките за опознаване на Европа и Европейския съюз.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Крум Цветков

Длъжност: Екперт „Информационно обслужване и услуги“

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.