wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 23 август 2017 г. беше даден старт на проект BG16RFOP001-2.001-0145-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в град Троян - II“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът цели да повиши енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, находящи се в гр. Троян на ул. „Хан Аспарух“ № 3 и № 5, ул. „Радецки“ № 3 Г, ул. „Любен Каравелов“ № 69, ул. „Минко Радковски“ № 9, ул. „Христо Ботев“ № 45 и № 47, ул. „Стефан Караджа“ № 1, ул. „Незабравка“ № 5, ул. „Васил Левски“ № 258, ул. „Васил Левски“ № 384, ул. „Охрид“ № 5, бл.4 и бл.6 в ж.к. „Младост“. С реализирането на този проект ще бъдат санирани и обновени единадесет сгради в град Троян.
Официална церемония за първа копка се състоя пред бл.6 в кв. „Младост“ в присъствието на Кмета на Община Троян Донка Михайлова, заместник областен управител Бойко Пъдарски, представители на общинската администрация, на строителните и надзорните фирми, на медии, както и много граждани. След това в салона на община Троян се проведе пресконференция, открита с встъпителни думи от кмета на общината. Ръководителят на проекта Лена Дундева представи неговия обхват и стартиращите дейности. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 2 237 760 лева, от които европейското финансиране е 1 902 096 лева, а националното финансиране е 335 664 лева. Изявления имаше от страна на заместник областния управител и от представител на една от строителните фирми - изпълнители по договора. Експерти от общинска администрация отговориха на въпроси от сдруженията на етажните собственици. Заявена беше готовност от всички участници в процеса проектът да бъде осъществен и да се постигнат резултати както от мерките за енергийна ефективност, така и от подобряване на средата за обитаване и на облика на сградите.
В Троян едновременно се реализират и договори за обновяване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, извършват се текущи ремонти на улични настилки, а общо шест са одобрените към момента проекти на Община Троян като бенефициент по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Строителното лято в Троян тече с пълна сила.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.