wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 24 август 2017 г. в залата на Областен информационен център – Ловеч се проведе работна среща по операция 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2019“ на ОП за храни между Управляващия орган и представители на партньорските организации от област Ловеч и област Плевен. Над 30 представители на общинските администрации, управляващи проекти за „Социални трапезарии“ по операция 3 на Програмата от областите Ловеч и Плевен присъстваха на събитието.
Екипът на ОИЦ - Ловеч осигури зала, презентационна техника и информационни материали на всички присъстващи. На представителите на партньорските организации (общински администрации) Областният център предостави и актуална информация за предстоящи възможности за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и отговори на въпроси по Процедура BG05M9OP001- 2.007 „Развитие на социалното предприемачество“.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.