wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 16 октомври 2017 г. в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак се проведе събитие на тема „Инициативи на ЕС в областта на културата“, организирано от Областен управител – Ловеч съвместно с Областен информационен център – Ловеч. Събитието е второ поред в област Ловеч в рамките на Комуникационната стратегия на Република България за Председателството на Съвета на ЕС. В основната презентация областният управител г-н Георги Терзийски представи предизвикателствата за страната с приемането на това ротационно председателство, свързано с основните му функции и набелязаните приоритети. Предстоящото българско председателство възприема важната роля на културата като ресурс за гарантиране на по-добро общо бъдеще, основано на споделеното наследство, общите ценности и развитието на междукултурния диалог на гражданите от Европейския съюз. Затова в темата на срещата се включиха поканените от ОИЦ-Ловеч координатори от Министерство на културата. Весела Кондакова от Бюро „Творческа Европа“- България и Добрина Милушева от Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“ бяха гост – лектори и представиха актуалните възможности по двете европейски програми. За събитието Областен информационен център – Ловеч и Областна администрация – Ловеч изпратиха покани, на които се отзоваха представители от различни културни, творчески и неправителствени организации, центрове и обществени институции на Ловешка област. За тях е важна както информацията за обявените и предстоящи покани за кандидатстване с проекти, така и създаването на активно сътрудничество с цел финансирането и успешното осъществяване на необходими дейности в региона.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.