wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 19 октомври в град Априлци ОИЦ-Ловеч проведе първата среща с открита приемна от информационния цикъл в общините на област Ловеч. Темата на събитието „Предстоящи възможности до края на 2017“ събра в зала на хотел „Център“ представители на общинска администрация, социален и образователен сектор, земеделски стопани, читалища и местен бизнес. В изнесената презентация бяха представени предстоящите за обявяване до края на 2017 г. подмерки по Програмата за развитие на селските райони. Експертите на ОИЦ-Ловеч предоставиха подготвени брошури с обобщена информация по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, както и прехвърлената за кандидатстване през 2018 г. подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности“. Основните въпроси се оформиха около въвеждането на изцяло електронно кандидатстване с проектни предложения по ПРСР в информационната система ИСУН 2020. Интерес имаше и към предстоящите процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и възможностите чрез финансовите инструменти за стартиращ бизнес.
След срещата, на разположения пред сградата на Община Априлци преносим щанд, експертите на ОИЦ-Ловеч организираха открита приемна за предоставяне на информация на място на заинтересуваните лица.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация:,
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.