wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20 октомври в град Луковит ОИЦ-Ловеч проведе среща с открита приемна от есенния информационен цикъл в общините на област Ловеч на тема „Предстоящи възможности до края на 2017“. По време на информационната среща в читалнята на НЧ „Съзнание-1895“ присъстваха представители на общинска администрация, на читалища, на доставчици на социални услуги, на фирми от местния бизнес. Основно бяха представени възможности до края на 2017 г. по очакваните подмерки на Програмата за развитие на селските райони. Беше насочено вниманието и към отворената за кандидатстване процедура „Открий ме“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, както и към предстоящи процедури на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. По време на откритата приемна, на разположения до сградата на Община Луковит щанд, граждани и интересуващи се можаха да получат конкретна информация от експертите на ОИЦ-Ловеч.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация:,
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.