wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Тетевен бе третата поред община, в която Областен информационен център – Ловеч проведе среща с открита приемна от есенната информационна обиколка в общините на област Ловеч. Събитието започна в залата на общински съвет в сградата на община Тетевен с презентация за предстоящи възможности до края на 2017 г. Основно бе представена Програмата за селските райони, по която се очаква обявяване на няколко приема за кандидатстване с проектни предложения. Присъстваха представители на общинска администрация, читалища, социален и образователен сектор, земеделски стопани. След срещата бе организирана открита приемна пред информационния център на общината, на която всеки можеше да получи търсената информация от експертите на ОИЦ-Ловеч. Предоставени бяха брошури за подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, както и за подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности“. Сред преминалите посетители на откритата приемна бе и народният представител от област Ловеч д-р Валентина Александрова, като разговорът започна от забавеното сключване на договори по подмярка 7.2 от миналогодишния прием на проекти на общини и читалища и се насочи към необходимостта от прозрачност и публичност и около електронното кандидатстване и отчитане на средствата по ПРСР в системата ИСУН 2020.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.