wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 25 октомври 2017 г. Областен информационен център – Ловеч проведе петата си поредна среща от есенния информационен цикъл в област Ловеч. Събитието се проведе в град Летница. Пред представителите на местната власт и читалищата в общината експертите от ОИЦ-Ловеч представиха най-атрактивните и търсени мерки по Програмата за развитие на селските райони, чието отваряне предстои отново до края на 2017 г. В приятелска обстановка обсъдихме възможностите за създаване на стопанства за млади фермери, инвестициите в земеделски стопанства, както и помощта за преработка и маркетинг на земеделска продукция и разбира се дългоочакваната под мярка за инвестиции в неземеделски дейности. Обсъдени бяха и горските мерки за защита на горските територии, възстановяване на щетите от горски пожари и други катастрофични събития и възможността за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката и търговията на горски продукти. Екипът ни сподели с присъстващите на срещата и какви процедури има отворени в момента за кандидатстване и какво се очаква до края на 2017 г. и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Особено внимание обърнахме на процедура „Открий ме“, която в момента е атворена за набиране на проектни предложения от НПО и доставчици на социални услуги. След срещатга екипът на Областния център посети на място фирма „Eurofins Agroscience Services“ в град Летница по покана на мениджерския екип и разговаря с Димитър Трифонов, отговарящ за качествения контрол и „Добра лабораторна практика“ за възможностите за европейско финансиране, както и за целите и бъдещето на европейската кохезионна политика изобщо.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.