wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 26 октомври в Многофункционалната зала на Община Троян Областен информационен център – Ловеч проведе среща с представители на общинска администрация, читалища и местни фирми. Събитието е поредно от информационния цикъл в общините на Ловешка област на тема „Предстоящи възможности до края на 2017“. В изнесената презентация основно се акцентира върху подмерки на Програмата за развитие на селските райони, по които до края на годината се очаква обявяване на прием за проектни предложения. Бяха коментирани евентуални промени, след като станат ясни решенията на провежданото осмо заседание на КН на ПРСР. В срещата взе участие представител на Сдружение „МИГ - Троян,Априлци, Угърчин“, което също ще обяви прием на проекти по одобрената многофондова стратегия за ВОМР, след въвеждането на изцяло електронно кандидатстване и по ПРСР в информационната система ИСУН 2020. Експертите на ОИЦ-Ловеч предоставиха подготвени брошури с обобщена информация по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, както и прехвърлената за кандидатстване през 2018 г. подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности“. По-късно пред сградата на Информационно-културния център бе организирана открита приемна за предоставяне на информация на място на заинтересуваните лица.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация:,
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.