wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27.10.2017 г. от 11:00 ч. в сградата на “Ревюел” ООД в с. Гложене, общ. Тетевен се проведе информационен ден относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0009-C01/21.08.2017 г. между Министерство на икономиката и „Ревюел“ ООД по проект: „Подобряване на енергийната ефективност в Ревюел ООД“.
Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на нова автоматизирана машина за производство на опаковки – 1 бр. и шприц машина за производство на пластмасови детайли – 1 бр., както и с предоставяне на консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на БДС EN ISO 50001.
Оборудването ще се закупи със средства по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 1 457 335.00 лв., от които 1 023 654.50 лв. безвъзмездна финансова помощ (870 106.32 лв. европейско и 153 548.18 лв. национално съфинансиране) и 433 680.50 лв. собствено съфинансиране

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.