wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Поредното събитие, организирано от Областен информационен център – Ловеч в общините на Ловешка област, се проведе на 27 октомври в град Ябланица в залата на Общински съвет. На поканата се отзоваха винаги активните представители на общинска администрация и на местни фирми. По темата на информационната среща „Предстоящи възможности до края на 2017“ експертите на ОИЦ-Ловеч изнесоха презентация с основен акцент върху очаквания прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони. Представени бяха мерките, които са насочени към малките земеделски стопанства, преработвателни предприятия, млади фермери, собствениците или стопанисващи горски територии, фирмите от горския сектор. Бяха дискутирани евентуалните промени в условията за кандидатстване по подмярката за инвестиции в общинската инфраструктура, както и по подмярката за инвестиции в неземеделски дейности – обект на обществен интерес. В очакване е стартиране на дейността на Сдружение „МИГ - Ябланица Правец“ по подадената стратегия за ВОМР. Представени бяха също и възможности по оперативните програми за общините и за бизнеса според индикативните годишни работни програми до края на годината и за 2018 г. Експертите на ОИЦ-Ловеч предоставиха подготвени брошури с обобщена информация по подмярка 4.1.2, подмярка 4.2, подмярка 6.1, подмярка 6.4.1, подмерките 8.3, 8.4 и 8.6. Последва открита приемна, разположена на централния площад, за информиране на проявилите интерес граждани.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.