wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 30 октомври в офиса на Областен информационен център - Ловеч се проведе последната осма среща от есенния информационен цикъл срещи в общините на областта. На изпратените от екипа ни покани се отзоваха представители на сдружения, фирми, социални и обучителни центрове, Регионална дирекция по горите, Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). По темата „Предстоящи възможности до края на 2017“ беше представена процедура „Открий ме“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, отворена за кандидатстване. По нея проектни предложения могат да подават неправителствени организации и доставчици на социални услуги, евентуално в партньорство с общини и образователни организации, за дейности, насърчаващи социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства. Програмата за развитие на селските райони бе също представена заради очакваното обявяване на прием по подмерки в подкрепа на малки земеделски стопанства, преработватели, млади фермери и стопанисващите горски територии. Внимание беше отделено и на предстоящи процедури, насочени към бизнеса. Дискутираха се теми като възвеждането на електронното кандидатстване и за подаваните проекти по Програмата за развитие на селските райони, както и предоставянето на безвъзмездни консултантски услуги и разработване на бизнес план по определени подмерки от служителите на НССЗ. Коментираха се евентуалните промени в условията за кандидатстване за инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности. Интерес бе проявен към прдстоящата процедура за насърчаване на предприемачеството и към новите възможности за достъп до кредитиране чрез финансови инструменти.
Над 1100 броя информационни брошури, разработени от експертите на ОИЦ-Ловеч, достигнаха до обществеността по време на организираните информационни срещи и открити приемни в региона.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация:,
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.