wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     На 28 ноември 2017 г. в залата на Областен информационен център - Ловеч се проведе пресконференция с участие на представители от медии, партньорски организации и общинска администрация. Екипът на ОИЦ-Ловеч отчете проведения през месец октомври информационен цикъл от срещи с открити приемни в осемте общини на област Ловеч, посетени от над 150 души.

   На пресконференцията бяха представени близо 40 процедури, предстоящи за обявяване през 2018 г. съгласно индикативните годишни планове на Оперативните програми с европейско финансиране, на обща стойност над 1,3 млрд. лв., както и очаквания прием на проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. По-голямата част от ресурса е предвиден за директно предоставяне на конкретни бенефициенти, но заложените цели и очакваните резултати са насочени към цялото общество в сектори като образование и наука, икономика, заетост, подобрен жизнен стандарт и др. Интерес за бизнеса представлява обявяването отново на процедурите от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за подобряване на производствен капацитет, внедряване на иновации и развитие на клъстери. Общини, НПО, образователни институции, публични организации, земеделски стопани и фирми ще могат да кандидатстват за туристически дейности, развитие на социални услуги, интегрирани мерки в развитие на образованието, инвестиции в селските райони и насърчаване на предприемачеството.  

  

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева

Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.