wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 26 януари 2018 г., в залата на Общински съвет – Ловеч, Областният информационен център проведе информационна среща с представители на общинска администрация и кметове на малки населени места от община Ловеч. Целта на събитието беше да се представят възможности за кандидатстване по Оперативните програми, финансирани от ЕСИФ и Национална кампания „За чиста околна среда 2018 г. на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Експертите от ОИЦ-Ловеч запознаха присъстващите над 30 души с възможности за кандидатстване с проектни предложения по процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Региони в растеж“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Добро управление“ и други възможности, които предстои да бъдат отворени през 2018 г., съгласно индикативните годишни работни програми. Екипът на Областния център запозна кметовете и представителите на общинска администрация и с условията за участие и основните изисквания на Националната кампания „За чиста околна среда 2018 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ на Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Обсъдени бяха възможностите за финансиране на проектни идеи за облагородяване на паркови и зелени площи, изграждане на спортни и детски площадки, обособяване на еко-кътове с беседки, пейки и др., в т.ч.допустими дейности и разходи за финансиране и необходими документи за кандидатстване по кампанията „За чиста околна среда 2018“.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.