wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 26 януари 2018 г. екипът на Областен информационен център – Ловеч взе участие в пресконференция за представяне на проект BG16RFOP002-3.001-0509-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ДЕНИ МАШИНИНГ ЕООД“, съфинансиран от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие по договор за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Събитието имаше подчертано информационен и дикусионен характер.
„Дени Машининг“ ЕООД е фирма, специализирана в обработка на метални заготовки, корпусни детайли и чугунени отливки. Общата цел на изпълнявания проект е подобряване на енергийната ефективност в предприятието за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. С изпълнението на проектните дейности, чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на ново енергийно ефективно производствено оборудване, ще се постигне разширяване на производствения капацитет, минимум 5 % общи енергийни спестявания, намаляване вредните емисии на въглероден диоксид, повишаване на конкурентоспособността. С внедряване на стандарт БДС EN ISO 50001 ще се управляват енергийните характеристики, контролът и намаление на енергийното потребление. Договорът е със срок за изпълнение 15 месеца. Общата стойност на инвестициите е 1 891 000,00 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 309 620,00 лева (1 113 177,00 лева европейско подпомагане и 196 443,00 лева национално съфинансиране), собственото финансиране е 581 380,00 лева.
Като резултат при изпълнението на проекта са заложени енергийни спестявания в предприятието от порядъка на 299,64 MWh/y, намаляване на емисиите на парникови газове CO2 от 245,40 т/годишно намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – генерирани на база преди/след изпълнение на проекта – от 5 т./годишно.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в РБългария.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.