wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 9 февруари 2018 г. се проведе Информационната среща, организирана от Министерството на земеделието, храните и горите по въпросите на Общата селскостопанска политика на ЕС, част от националната информационна кампания на Министерството . Дискутираните теми бяха свързани с предстоящото отваряне на схеми и мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за 2018 г., електронното кандидатстване по Програмата в информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), прилагането на Общата селскостопанска политика след 2020 година директните плащания и Системата за идентификация на земеделските парцели за 2017-2018 г.
През 2018 г. предстои прием на заявления по 13 инвестиционни и 5 компенсаторни мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с индикативен бюджет 425 млн. евро. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев в гр. Ловеч. Той допълни, че след изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители правилата за прилагане на инвестиционните мерки от Програмата ще се уреждат с насоки за кандидатстване и изпълнение. Подаването на проектните предложения ще се извършва от кандидатите електронно чрез уеб-базиран формуляр в Интегрираната система за управление и контрол /ИСУН/ с квалифициран електронен подпис.
Акцент бе поставен и върху възможностите да се насърчат младите хора да започнат селскостопанска дейност и намиране на решения във връзка с опасенията на гражданите по отношение на устойчивото производство, включително здравеопазването, храненето, разхищението на храни и хуманното отношение към животните.
На форума бяха обсъдени и въпроси за приема на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания, измененията в ЗСПЗЗ и правилника за неговото прилагане, схеми и мерки за подпомагане ПРСР, служебни разпределения и доброволни споразумения, договори за наем и аренда, разпределение на общински и държавни поземлен фонд.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.
За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.