wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 15 февруари 2018 г., в салон „Галерия“ в кв. „Вароша“, гр. Ловеч, Областен информационен център (ОИЦ) – Ловеч представи възможностите по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
Събитието бе организирано съвместно с Регионална колегия Ловеч към Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) в Ловеч. Експертите на ОИЦ-Ловеч запознаха членовете на колегията с целите, общите условия и изискванията за кандидатстване по предстоящата процедура. Областите „Архитектурни дейности“ и „Инженерни дейности и технически консултации" са сред приоритетните сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, допустими като кандидати по процедурата. По време на срещата беше дадена информация както за допустимите видове дейности и разходи, така и по отношение на методиката за кандидатстване и оценка и класиране на проектните предложения. Екипът на Областния център запозна близо 40 души от Колегията с проекта на условия по така чаканата и атрактивна процедура за предприемачите.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.

За допълнителна информация:
Росица Кривирадева, Експерт КИЛ,
Тел.: 068/ 604 297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.