wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 15 и 16 март 2018 г. Областен информационен център – Ловеч се включи с двудневна открита приемна на тема „Възможности, бизнес, предприемачество“ в провеждащата се по същото време, със съдействието на Община Ловеч, Пета Национална среща на общинските предприятия и търговските дружества. Форумът се проведе в хотел Ловеч, като сред официалните лица бяха областният управител на област Ловеч Георги Терзийски, кметът на община Ловеч Корнелия Маринова, зам.кметове, секретари на общини от цялата страна и представители от управленския екип на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ).
В продължение на два дни екипът на Областния център предоставя информация на представители на бизнеса, общински служители и служители на общински предприятия от цялата страна относно предстоящи възможности за кандидатстване по различни процедури и мерки по оперативни, национални и европейски програми. Над 20 лица както местни, така и гости от Харманли, Варна, Етрополе, Ботевград, София, Плевен и други градове в България бяха запознати с възможности за стартиране и разширяване на бизнес, развиване на социално предприемачество, възможности за общини, възможности за хора от уязвими групи, развиване на туризъм, земеделски дейности, преработка и маркетинг в земеделските стопанства и множество други, подкрепени от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и различни финансови инструменти.
Всички, посетили откритата приемна на ОИЦ-Ловеч, получиха и информационни материали от екипа, свързани с различните възможности за кандидатстване с проектни предложения и изразиха своята благодарност от гостоприемното посрещане и полезния и добре организиран Форум.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.