wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 18 май 2018 г. се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0116 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в град Троян - I“. Реализиран е договор на Община Троян, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните райони“ в рамките на приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г.
Общата стойност на проекта е 2 091 746,80 лева безвъзмездна финансова помощ, от които 1 777 984,78 лева са финансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 313 762,02 лева са от националния бюджет. Изпълнени са мерки за енергийна ефективност на 10 бр. многофамилни жилищни сгради в град Троян със 73 самостоятелно обособени обекти, в резултат на което са намалени техните разходи за енергия , подобрен е жилищният фонд в града и са подобрени условията на живот в него. За постигането на тези цели е реализирано изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за енергийна ефективност и в резултат на това е достигнат клас на енергопотребление „С“. Като основна дейност е осъществено изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградите (съгласно Техническия им паспорт). Също така са извършени съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.
Събитието бе открито от кмета на община Троян Донка Михайлова, която благодари на строителите за отлично свършената работа и на екипа за управление на проекта за цялостното му изпълнение, както и на присъстващите представители на сдруженията на собствениците за проявеното търпение, след което им връчи удостоверенията за въвеждане в експлоатация на сградите. Заместник-областният управител на Ловешка област Бойко Пъдарски поздрави Община Троян за постигнатия напредък по отношение на сключените и изпълнени договори по проекти за енергийна ефективност по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. към настоящия момент. Ръководителят на проекта инж.Николай Райковски представи резултатите от изпълнението на дейностите по него, след което своето удовлетворение от тяхното реализиране споделиха представители на строителния бранш и на самите собственици на жилища в сградите.
На пресконференцията присъстваха и председателят на Общински съвет - Троян инж. Петко Пенков, представители на проектантски, строителни и надзорни фирми по проекта, експерти от администрацията на община Троян, журналисти от медии. По покана на Община Троян в пресконференцията се включи и представител на Областен информационен център – Ловеч.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.