wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 23 април – 20 май Областен информационен център – Ловеч се включи в европейската инициатива „Европа в моя регион 2018 г.“ с различни събития и инициативи в област Ловеч. Всички събития са публикувани на картата на Европейската комисия в секцията „Европа в моя регион 2018“ за България, Северозападен регион, област Ловеч.
Информацията можете да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/
На 23 април 2018 г. в офиса на ОИЦ-Ловеч се проведе информационна среща с ученици от Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч (ППМГ) на тема „ЕС и АЗ“, като първо събитие в област Ловеч от кампанията ,,Европа в моя регион 2018“. Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Ловеч запозна младите хора със същността и функционирането на Европейския съюз, принципите на Кохезионната политика и подпомагането на държавите-членки от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Учениците научиха какво представлява Европейският съюз, кога е създаден, какви са неговите цели, символи и основни органи, как се вземат решенията и какво е политика на сближаване.
На 25 април 2018 г. Областен информационен център – Ловеч се включи в провеждания от Сдружение „Знание“ - Ловеч „Спортен празник“ в Детска градина „Ирина Бачо Кирова“ в град Летница. Събитието бе организирано по проект „Стъпка към училище“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансран от ЕСФ. Проектът се изпълнява от Сдружение „Знание“ – Ловеч в партньорство с Община Летница, а целта му е да подпомогне деца от етническите малцинства от града и общината в бъдещото им професионално, социално и личностно израстване, като им предоставя равен шанс и достъп до качествено ранно образование.
На 9 май 2018 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Ловеч и ученици от Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч отбелязаха заедно Деня на Европа. Експертите от Областния център запознаха младежите със своята дейност и с възможностите техни идеи да получат чрез оперативните програми проектно финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Последва представяне на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз, основните характеристики, функции и дейности на Съвета на ЕС като институция и орган на управление. Подробности за принципа на ротационното председателство на Съвета, какви са реалните предизвикателства, отговорности и ползи за държавата ни, за какви приоритети и цели работи България и какво се случва в страната ни в рамките на 181 дни бяха поднесени по атрактивен и достъпен начин от експертите на ОИЦ – Ловеч. Още по-голям интерес предизвика сред младежите вторият панел на срещата, който бе посветен на тема, пожелана от тях самите – фалшивите новини и безопасния интернет. Изключително интересна и полезна, провокираща отговорно мислене и адекватно ползване на Интернет и социалните мрежи беше презентацията, поднесена от екипа на ОИЦ – Ловеч по темата, както и срещата им с кореспондента на БНР за Ловеч Пламен Христов, който сподели с младите хора своя опит и лична позиция за НЕфалшивите новини.

Традиционно 9 май – Денят на Европа беше тържествено отбелязан и в град Троян с общоградски празник под мотото „Ден на Европа – В един глас“ . Тържествено беше издигнато знамето на ЕС, по централните улици премина парад на знамената, а на площада се проведе концерт на открито.
На 11 и 12 май 2018 г. в гр. Ябланица се проведе четвъртото издание на Фестивал и базар на народните обичаи и традиции, който събра над 500 участници. Фестивалът се организира за пореден път от Община Ябланица като устойчивост по проект „Традициите – живо настояще и богато на възможности бъдеще“, реализиран чрез подхода ВОМР и съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Част от фестивала бе инициативата за най-дълго българско хоро, а Областен информационен център – Ловеч оказа организационна подкрепа с цел осигуряване устойчивост на проекта.
Част от кампанията „Европа в моя регион 2018“ са и събитията по проект „Предимството да си част от Европа“ в Луковит. По проекта, финансиран в конкурс за малки проекти, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, са организирани събития за учениците от община Луковит и кръгла маса. Партньор е СУ „Алеко Константинов“, изпълняващ проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Еразъм+“ и др.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация:,
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.