wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 29 май 2018 г. екипът на ОИЦ-Ловеч се включи за пореден път в трудова борса, организирана от Дирекция „Бюро по труда“-Ловеч. Събитието бе част от изпълняваните дейности по проект „Готови за работа“ с бенефециент Агенция по заетостта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020. Освен от представители на целевата група по проекта - младежи до 29 г., борсата бе посетена и от немалко граждани от други възрастови групи. Форумът беше открит от Станислав Стоянов- и.д. Директор на Дирекция „Бюро по труда“-Ловеч, като на него присъстваха и представители на Общинска администрация-Ловеч. Встъпителни думи към участниците отправи и заместник-областният управител Илиян Тодоров. В трудовата борса взеха участие и експерти от Центъра за кариерно ориентиране към Дирекция „Регионална служба по заетостта“. Своята дейност представиха както традиционно добре утвърдени, така и динамично развиващи се фирми от областите Ловеч, Плевен и Габрово, които запознаха присъстващите безработни със свободните си работни места - закономерен резултат от увеличаване на тяхното производство и породената от това нужда от нови квалифицирани кадри. Росица Денчева информира представителите на търсещите работа за предстоящите през юни 2018 г. на територията на град Ловеч различни дейности по процедура „Подкрепа за предприемачеството“ по ОПРЧР. По време на свободното движение и задаване на конкретни въпроси в залата експертите на ОИЦ-Ловеч предоставиха информация за възможностите по предстоящата процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.

За допълнителна информация:
Крум Василев, Експерт ИОУ,
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.