wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На празничния 1 юни 2018 г. – Ден на детето, се проведе встъпителна пресконференция и церемония ,,първа копка“по проект № BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“. Изпълнява се по договор на Община Троян, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г.
Общата стойност на проекта е 424 987,00 лева безвъзмездна финансова помощ, от които 361 238,95 лева са финансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 63 748,05 лева са от националния бюджет. Началната дата на изпълнение на проектните дейности е 14 ноември 2017г., като продължителността им е 22 месеца. Главната и основна цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставянето на услуга в общността за деца с увреждания и техните семейства, чрез която ще се гарантира достъпа и правото на всяко дете да получи качествена грижа според неговите индивидуални потребности. За нейното постигане ще се финансират дейности за изграждане, обзавеждане и оборудване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в град Троян. Проектът предвижда осигуряването на основни помещения - зали за групова и индивидуална работа, психосензорна и рехабилитационна зали, кабинети за специалисти и стая персонал, веранда с места за отдих и групова работа и спомагателни (обслужващи) помещения. Предвидено е дворно пространство със сензорна градина, съоръжение за игра на открито за деца с увреждания, беседка, пясъчник и зелени площи. Изпълнението на проекта ще осигури условия за предоставяне на дневна и консултативна грижа, включваща социална и медицинска рехабилитация, обучение и умения за самостоятелно справяне на децата с увреждания, както и подпомагане техните семейства в грижата за тях.
Събитието бе открито от кмета на община Троян Донка Михайлова, която подчерта своето лично удовлетворение от дългоочакваното започване на строителните работи с оглед на голямата значимост на този проект за най-,,специалните“ и уязвими жители на града, а именно децата с увреждания. Тя благодари специално на всички, благодарение на които проектът се реализира: на ръководството на регионалното министерство, на Регионална дирекция ,,Социално подпомагане“-Ловеч, на екипа за управление на проекта и на фирмите-изпълнители на дейностите по него. Заместник-областният управител на Ловешка област Бойко Пъдарски поздрави за старта на строителството и пожела успех на Община Троян в започналото толкова важно начинание. Ръководителят на проекта инж.Мария Василева представи целта на проекта и планираните за изпълнение дейности за нейното постигане, както и финансовите рамки и сроковете за неговото реализиране. Ставрофорен свещеноиконом Марин Божков отслужи водосвет за здраве и успех. Проведе се ритуалът на символична ,,първа копка“, който беше последван от вокално музикално изпълнение на деца от град Троян.
На пресконференцията присъстваха и директорът на Регионална дирекция ,,Социално подпомагане“-Ловеч Снежанка Алексиева, председателят на Общински съвет - Троян инж. Петко Пенков, представители на проектантски, строителни и надзорни фирми по проекта, експерти от администрацията на община Троян и от Регионална дирекция ,,Социално подпомагане“ - Ловеч , родители на деца с увреждания, журналисти от медии. По покана на Община Троян в пресконференцията се включи и представител на Областен информационен център – Ловеч.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.

За допълнителна информация:
Росица Кривирадева, Експерт КИЛ,
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.