wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център – Ловеч присъства на 19 юни 2018 г. на информационно събитие в Ловеч, по повод старта на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и подкрепа на малки и средни предприятия (МСП)“, част от норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021. Срещата се проведе със съдействието на Община Ловеч. На откриването присъстваха почетният консул на Кралство Норвегия в България Венцеслава Янчовска, която е и мениджър на офиса на „Иновация Норвегия“ за България, Галина Василева - програмен директор за България на „Иновация Норвегия“, кметът на Община Ловеч – Корнелия Маринова, кметове на общини от областта и представители на бизнеса и браншови организации.
Венцислава Янчовска представи Програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” в България, която цели да допринесе за постигане на общите цели на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. и по-конкретно намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните взаимоотношения между Норвегия и страните-бенефициенти по Норвежкия финансов механизъм. Програмата цели също така да насърчи създаването на ценности (добавена стойност) и устойчиво развитие на бизнес сектора в България и да стимулира и развива дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България. Представени бяха условията за кандидатстване по първата отворена покана за набиране на проектни предложения в България - „Иновации за зелена индустрия“, която предлага на бизнеса две възможности за кандидатстване: „Схема за индивидуални проекти“ (допустими са и големи предприятия) и „Схема за малки проекти за МСП“ (допустими са само малки и средни предприятия). Общият размер на средствата за финансиране на проекти по тази покана е 17 855 000 евро и се насърчава подаването на проекти, които планират да разработят иновативни екологичносъобразни технологии/процеси/ решения, да внедряват иновативни, „зелени“ технологии /процеси/ решения (нови за предприятието), пускат на пазара иновативни, „зелени“ продукти или услуги (нови за пазара) и насърчават създаване на „зелени“ работни места. Проектните предложения могат да се подават до 11 октомври, 13.00 ч. българско време и ще бъдат оценявани от специална оценителна комисия в Държавна агенция „Иновация Норвегия“, независимо от българските власти и органи.
Галина Василева разясни на присъстващите начина на кандидатстване по Програмата чрез попълване на електронен формуляр в уеб-базирана платформа. Представени бяха също така допълнителни условия и изисквания по Програмата, на които българските МСП трябва да отговарят, като партньорства с български или норвежки юридически лица, което носи допълнителни бонуси при оценяването на проектите. Обяснени бяха и режимите на държавна помощ, с които предприятията трябва да се съобразяват, процентите на грантова помощ, допустимите дейности и разходи.
С пожелание за много успешни нови проекти и през този програмен период и ползотворно сътрудничество с норвежки партньори завърши срещата в Ловеч.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.
За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.