wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Вчера, 25 юни, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч беше инициатор и домакин на квалификационен семинар на тема „Преподаване на чужд език и предмет на чужд език“. Представител на Областен информационен център – Ловеч беше гост-лектор на срещата. Целта на събитието бе разпространение на добри практики по проект „Р.Е.Ш.Е.Н.И.Е“, изпълняван от Езиковата гимназия с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, съфинансиран от ЕС.
В семинара взеха участие представители на РУО – Ловеч, местни НПО, както и учители от региона. След приветствието на директора на Езиковата, г-н Радослав Хитов, семинарът беше открит с кратко представяне на програмата от г-жа Росица Иванова от ОИЦ –Ловеч. Участниците в събитието бяха запознати с предложени от Европейската комисия промени и нови моменти в Програмата за периода 2021 – 2027, ключовите дейности, сектори, допустими кандидати, централизираните и съпътстващи дейности и многото възможности за обучение, образование, стажове, конкурси и доброволчески активности за младежи, както и с необходимите стъпки за кандидатстване.
Последваха интересни презентации за иновативните методи на преподаване, усвоени от петте мобилности по проекта в Малта, Испания, Германия, Обединеното Кралство и Франция.
Преките бенефициенти в този проект са твърдо убедени, че само чрез непрекъсната квалификация и учене през целия живот, учителите биха могли да приложат иновативни методи и инструменти в ежедневната си работа, за да бъдат модели за подражание на своите взискателни ученици от ХХI век. Споделянето на добрите практики и навлизането в детайли във възможностите, осигурявани по програма „Еразъм +“ очерта пътя и на бъдещи проектни идеи, не само за ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, но и за други училища в Ловеч.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.
За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.