wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 22 юни 2018 г. в залата на Младежки център в гр. Летница Областен информационен център - Ловеч проведе първото събитие от информационен цикъл срещи в общините на областта. На изпратените покани се отзоваваха представители на общинската администрация, читалища и социални центрове. Бяха представени обявените за кандидатстване и предстоящите до края на годината процедури за безвъзмездно финансиране на проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони и Оперативните програми, съгласно актуалните им годишни работни програми. Акцентира се на тези от тях, които представляват интерес за потенциалните бенефициенти от общината.
По процедурите за подбор на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г., в настоящия втори прием, Община Летница вече е подготвила и подала допустими три проектни предложения. От отворените за кандидатстване т.нар. „горски“ мерки в презентацията и във вид на брошури бяха представени две от тях - за предотвратяване и за възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития. Малки земеделски стопанства ще могат да подадат проекти за инвестиции при условията, по които след общественото им обсъждане ще се кандидатства. С най-голям интерес се очакват процедури по подмярка 6.4.1 за инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности, като първите три приема евентуално ще бъдат за производствени дейности, занаятчийски дейности и услуги в целия икономически спектър за насърчаване на бизнеса в селските райони. Както и за останалите заложени и представени подмерки, очакването е сроковете да бъдат спазени.
По Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Околна среда“, „Добро управление“ и Програмата за морско дело и рибарство бяха посочени процедури, по които допустими бенефициенти от тази община също могат да разработят и подадат проекти. Бяха разяснени условията на обявената преди два дни процедура „Насърчаване на предприемачеството“, както и условията по действащия финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“.
В община Летница към момента са сключени осем броя договори по Програмата за развитие на селските райони за около 3 млн. лева, както и седем броя договори по останалите оперативни програми за над 4 млн. лева. В работен формат протече обсъждане на изпълнението на тези договори и кои от тях скоро ще бъдат приключени като успешни проекти в общината.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация:,
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.