wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Като част от информационен цикъл в общините от област Ловеч, на 26 юни 2018 г., при подчертан интерес, Областен информационен център - Ловеч проведе поредно събитие на тема „Актуални процедури 2018 г.“. В залата на Общинския съвет в сградата на Община Угърчин присъстваха представители на местната администрация, читалища, социални центрове, бизнес и граждани. Целта бе да се предостави информация кои процедури са обявени и кои предстоят съгласно последните индикативни годишни работни планове по Програмата за развитие на селските райони и на другите оперативни програми, така че бенефициенти от общината да могат да кандидатстват с проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ.
Първата презентация бе за публикуваните само преди дни проекти на условия за кандидатстване по три процедури на очакваната с най-голям интерес в селските райони подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности“. Бяха представени обявените за обществено обсъждане насоки за „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз“, „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ и „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“. Вниманието бе насочено към разпределението на общия бюджет по процедурите, допустимите бенефициенти, възможните дейности за подкрепа, какви разходи ще се признават, както и по какви критерии ще бъдат оценявани и класирани проектите. След това беше дадена информация и за останалите отворени за кандидатстване и предвидени до края на годината подмерки от Програмата за развитие на селските райони. Т.нар. „горски“ мерки освен в презентацията, бяха онагледени и във вид на брошури, изработени от ОИЦ-Ловеч. Като възможност за потенциалните бенефициенти от общината са и процедурите, които Местната инициативна група „Троян, Априлци и Угърчин“ е обявил и е заложил по многофондовата стратегия за местно развитие.
Общо бяха посочени актуални процедури по останалите оперативните програми, като по-подробно бяха разяснени условията на обявената по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и на действащия финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Обсъдени бяха сключените към момента договори на територията на община Угърчин, за да бъде проследено тяхното успешно изпълнение.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация:,
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.