wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Трета поред среща от информационен цикъл в общините от област Ловеч на тема „Актуални процедури 2018 г.“ проведе ОИЦ-Ловеч на 27 юни 2018 г. в град Априлци. Присъстваха представители на общинска администрация, читалище, държавно ловно стопанство, бизнес. Бяха представени обявени и предстоящи процедури на Програмата за развитие на селските райони и на другите оперативни програми, по които бенефициенти от общината имат възможност да подават проектни предложения.
Първо бяха презентирани проектите на условия за кандидатстване по три обявени за обществено обсъждане процедури на най-чаканата подмярка 6.4.1 по ПРСР „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности“. Съпоставиха се условията за допустимост по трите обяви за секторите „Производство“, „Услуги“ и „Занаяти“. Обща информация бе дадена и за всички актуални процедури до края на годината.
Като част от поставените теми за разискване бе обсъдено изпълнението на сключените към момента договори, съфинансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, на територията на област Ловеч и конкретно в община Априлци.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация:,
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.