wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 28 юни 2018 г. представител на Областен информационен център – Ловеч взе участие в пресконференция по проект BG16RFOP002-3.002-0101-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в „Осъм“ АД“. Пред служители от фирмата, поканени представители от Община Ловеч и екипа за управление изпълнителният директор инж. Милен Свиленов представи целите, заложените за изпълнение дейности и очакваните резултати. Проектът се осъществява по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК). Договорът е на обща стойност 4 131 675 лева, безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 065 837,50 лева, от които 1 755 961,88 лева финансиране от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 309 875,62 лева национално съфинансиране. Собственото финансиране от страна на „Осъм“ АД е 2 065 837,50 лева. Проектът ще е със срок на изпълнение 24 месеца.
„Осъм“ АД – гр. Ловеч, част от „Група Технология на Металите акад. Ангел Балевски Холдинг“ АД, e водещ български производител, специализиран в леенето на отливки от сив, сферографитен и бейнитен чугун. Продукцията е приложима за железопътната индустрия, в енергетиката, за ВиК сектора, за кари, селскостопански машини и товарни автомобили, за общо машиностроене. Заводът е изцяло експортно ориентиран. Детайлите се изнасят директно към големи европейски клиенти или се вграждат в готови машини и съоръжения отново за износ. Производственият цикъл е със сложна технология и висока енергоемкост. Фирмата е подавала проекти по европейски програми, но за първи път е в списъка с одобрени кандидати.
Основната цел на проектното предложение е осигуряване устойчиво развитие и конкурентни предимства за предприятието на база изпълнение на специфични мерки за енергийна ефективност от направения енергиен одит. Заложените в проекта дейности са за намаляване на енергийните разходи и въглеродните емисии и повишаване на производителността. Предвижда се замяна на съществуващи съоръжения за топене и разливане на метал с нова индукционна пещ, окомплектована с автоматично разливно устройство, с прилежаща обезпрашителна инсталация на пещта. Така ще се реализира 45% икономия на електроенергия спрямо сегашното състояние и спестяване от 750 хил. лв. на година. Друга мярка заменя съществуващо оборудване за почистване на отливки с нова CNC почистваща машина, окомплектована с компресорен агрегат и спомагателно оборудване, при което отново се реализират икономия на енергия, отпадане на тежък ръчен труд при висока запрашеност, спестени емисии СО2. Новата CNC почистваща машина ще позволи на компанията да оползотворява отпадъка от други производства и да произвежда изделия чрез използване на рециклирани суровини. Остатъчната топлина от компресорите пък чрез изграждане на нова система с топлообменно съоръжение ще бъде оползотворена за битови нужди в сградите.
С въвеждане на новото оборудване производственият капацитет на предприятието ще нарасне значително, което ще даде възможност за поемане на повече поръчки, при по-нисък разход на енергия за единица продукция. Внедряването на заложените машини и съоръжения ще повиши конкурентоспособността на фирмата спрямо други световни производители.
Същевременно в рамките на проекта са предвидени и въвеждане на система за енергиен мениджмънт и сертифициране по БДС EN ISO 50001. Тези дейности ще доведат до намаляване на разходите и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси, а по този начин и за опазване на околната среда.
Леярният завод „Осъм“ в Ловеч разработва и внедрява нови процеси, методи и материали, инвестира в оборудване, софтуер, обучение на персонала, следвайки световните тенденции. Има инвестиция в хоризонтална линия, специално разработена от лидер в областта на леярските машини. Кандидатствал е и реализира проект чрез Националния иновационен фонд в областта на бейнитните чугуни. Отново по ОПИК 2014-2020 г. ще изпълнява още един договор за разработване на производствена иновация.
Събитието бе повод и за разговор относно изпълняваните в област Ловеч и на територията на общината проекти, отчитайки тяхната значимост за решаване на проблемите в региона, както и относно възможностите за кандидатстване с нови проектни предложения по обявени и предстоящи процедури на оперативните програми.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в РБългария.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.