wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 4 юли 2018 г., в град Тетевен, Областен информационен център - Ловеч представи възможностите за финансиране на проектни предложения по оперативни и европейски програми. Експертите от ОИЦ-Ловеч запознаха аудиторията с актуални процедури и мерки, отворени в момента за кандидатстване, както и такива, които предстои да бъдат отворени до края на 2018 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативните програми, съгласно актуализирани Индикативни годишни работни програми.
Представени бяха подробно проектите на условия за кандидатстване по три обявени за обществено обсъждане процедури на най-чаканата подмярка 6.4.1 по ПРСР „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности“. Присъстващите в залата представители на местния бизнес, земеделски производители, читалища и общинска администрация бяха запознати с условията за допустимост на кандидати, проекти, дейности и разходи по трите обяви за секторите „Производство“, „Услуги“ и „Занаяти“. Обща информация бе презентирана и за всички актуални и предстоящи до края на годината процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Околна среда“ „Региони в растеж“, Добро управление“ и Финансови инструменти. Експертите на Областния център предоставиха информация за всички отворени за кандидатстване и предвидени за отваряне до края на годината подмерки от Програмата за развитие на селските райони, в това число, мерки за инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма, мерки за развитие на туризъм и опазване на културното наследство на селските райони, мерки за учредяване на групи и организации на производителите. Представители на местния бизнес проявиха интерес специално към т.нар. „горски“ мерки 8.3, 8.4 и 8.6 – свързани с предотвратяването на щети и възстановяването на горски потенциал, пострадал от пожари, катастрофични събития и вредители, както и инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти. На желаещите бяха предоставени и брошури по същите мерки, изработени от ОИЦ-Ловеч. Представени в резюме бяха и възможности за предприемачество за стартиращи и новосъздадени фирми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, както и възможности за културно предприемачество и културен мениджмънт, насочени основно към читалища и културни организации по различните програмни направления на Норвежкия финансов механизъм и ЕИП, които се очакват през 2019 г. Срещата премина при засилен интерес и последваха множество въпроси от представителите на читалищата в общината и бизнеса.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.
За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.