wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На провелото се днес заседание на Областния съвет за развитие ОИЦ-Ловеч представи изпълнението на сключените в региона договори по оперативните програми, съфинасирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Областен информационен център – Ловеч регулярно следи данните по процедури с подбор на проектни предложения на ниво област и общини и те бяха обобщени в изнесената презентация.
В област Ловеч към 5 юли 2018 г. са сключени общо 170 договора по седем от оперативните програми (отделно от Програмата за развитие на селските райони). Общата им стойност е близо 145 млн. лева, от които над 113 млн. лева е безвъзмездната финансова помощ (БФП) – над 96 млн. лева европейско финансиране и над 17 млн. лева от националния бюджет. Собственото финансиране от бенефициентите е за над 31 млн. лева. Изплатените средства досега са близо 46 млн. лева. Най-много договори се изпълняват по програмата за бизнеса, като повечето вече са приключени. Това са реални средства за развитието на икономиката в региона. По Програмата за развитие на селските райони изпълняваните договори в област Ловеч са 135 за повече от 51 млн. лева.
Представени бяха резултатите на местно ниво по всяка оперативна програма и за всяка община - какви проекти са финансирани и какъв ресурс е получен. Зад успешните договори стои усилната работа на екипи от хора – от общини, предприятия, организации и производители, разработвали проектните предложения и осъществяващи организацията и дейностите.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.
За допълнителна информация:
Тел.: 068 604 297;
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.