Печат на тази страница

Поредната среща на ОИЦ-Ловеч от информационния цикъл в общините от областта на тема „Актуални процедури 2018 г.“ се проведе на 6 юли 2018 г. в град Ябланица. Присъстваха представители на общинска администрация, читалища, както и физически лица.
Бяха представени проектите на условия за кандидатстване на обявените за обществено обсъждане процедури от подмярка 6.4.1 по ПРСР „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности“. Съпоставиха се условията за допустимост по трите обяви за секторите „Производство“, „Услуги“ и „Занаяти“. Обща информация бе дадена за обявени и предстоящи процедури на Програмата за развитие на селските райони, както и за всички актуални възможности за подаване на проектни предложения по другите оперативни програми до края на годината.
Интересът е насочен към подпомагането чрез проектно финансиране, което могат да получат малките съществуващи или стартиращи фирми. Бяха разяснени условията за допустимост и размера на безвъзмездната помощ по различните процедури, а също и възможността да се използват заемни средства за стартиране на собствен бизнес от вече работещите посредници по финансовия инструмент „Микрокредитиране чрез споделен риск“.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.

За допълнителна информация:
Тел.: 068/604 297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com