wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Финална среща от информационния цикъл „Актуални възможности 2018“ проведе на 10 юли в град Ловеч Областен информационен център – Ловеч. Събитието протече в два информационни панела. В първата част на срещата екипът на ОИЦ-Ловеч представи възможности за финансиране на проектни идеи по всички Оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони, съгласно техните актуализирани индикативни годишни работни програми. Вторият панел беше посветен изцяло на възможностите за стартиране на собствен бизнес от новосъздадени фирми. Над 35 души, представители на различни организации, институции, бизнес и медии посетиха офиса на Областния център и се запознаха подробно с актуални, отворени за кандидатстване и предстоящи до края на годината процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Региони в растеж“, ОП „Околна среда“, Програмата развитие на селските райони и чрез финансови инструменти.
При засилен интерес премина втората част от събитието в присъствието на физически лица и представители на местни фирми, проявили интерес към възможността за стартиране на предприемаческа дейност. ОИЦ-Ловеч представи подробно обявената за кандидатстване процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Допустими кандидати са новосъздадени фирми с възможност да получат подкрепа за развиване на дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) в приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия, както и в области, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства. Експертите от ОИЦ запознаха аудиторията с допустимостта на кандидатите, дейностите, разходите и критериите за оценка по процедурата. Изключително висок интерес към тази възможност се отчита както на местно ниво, така и на национално. Това е първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, която финансира грантово (до 80%) новосъздадени фирми, без финансова история и стабилност, които стартират нов бизнес. В допълнение екипът на Центъра представи пред присъстващите и възможностите за развиване на „зелени“ производства, продукти и услуги, както и културно предприемачество с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и неговите програми.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.
За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.