wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 19 юли 2018 г. Областен информационен център – Ловеч отчете пред медии проведения цикъл от информационни срещи в общините от региона и напредъка в изпълнението на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за област Ловеч.
ОИЦ-Ловеч запозна журналисти от местни, регионални и национални медии с протичането на събитията, като акцентира на засиления интерес по места. Близо 140 души от осемте общини присъстваха на информационните срещи на ОИЦ и активно се информираха за обявените и предстоящи процедури и мерки, подкрепени с финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове. От темите, представени от екипа на Областния център пред местните общности в осемте общини, най-голям интерес по време на срещите бе проявен към възможностите за развиване на предприемачество и стартиране на бизнес. По най–атрактивната за селските райони подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“ на Програмата за развитие на селските райони бяха презентирани публикуваните за обсъждане условия на процедурите, подкрепящи производство, услуги и занаяти. В областния град подробно бе представена дългоочакваната процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Присъстващите на срещите представители на общински администрации, земеделски производители, бизнес, занаятчии и различни граждански, културни и социални организации и институции зададоха множество въпроси (над 50) и проявиха интерес към бъдещи събития на ОИЦ-Ловеч.
Пред местните и регионални медии ОИЦ- Ловеч обобщи напредъка в изпълнението на оперативните програми от настоящия период. Към 19 юли 2018 г. в област Ловеч по девет оперативни програми (без Програмата за развитие на селските райони) са сключени 170 договора на обща стойност близо 145 млн. лева. Безвъзмездната финансова помощ е над 113 млн. лева, от които над 96 млн. лева са европейско финансиране и над 17 млн. лева национално съфинансиране. Реално изплатените средства досега са на стойност над 46 млн. лева. По Програмата за развитие на селските райони в областта са сключени общо 135 договора за над 51 млн. лева субсидия. Най-голям брой договори – 87, се изпълняват по ОПИК по седем процедури с подбор на бенефициенти на обща стойност близо 80 млн. лева. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по десет процедури с подбор на бенефициенти сключените договори са 45, на обща стойност близо 9 млн. лева.
Успешна дейност през първото шестмесечие на годината, с 18 самостоятелни събития и над 32 участия в партньорски и работни срещи, в инициативи, информационни дни и кампании, отчете Областен информационен център – Ловеч пред журналистическата колегия.
.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.
За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.