wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 6 август 2018 г. се проведе встъпителна пресконференция по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“, изпълняван по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, съгласно сключения договор № BG16RFOP001-5.001-0017-C01/29.01.2018 г. между Управляващия орган на програмата и Община Ловеч, е 939 989,18 лева. Средствата от Европейския фонд за регионално развитие възлизат на 798 990,80 лева, а националното финансиране е 140 998,38 лева.
Събитието се проведе в залата на Общински съвет – Ловеч, като на поканата се отзоваха представители от всички институции на социалния сектор в града, от сферата на предоставяне на социално-здравни услуги, от неправителствени организации и центрове, от избраните фирми-изпълнители на проектните дейности, от национални и регионални медии. Подкрепа от ръководството на общината за проекта бе заявена от кмета Корнелия Маринова и зам.кмета Венцислав Христов, в присъствието на работещите за социалната политика служители. В събитието се включи и Областен информационен център – Ловеч.
Основната цел на проектното предложение е изграждане на инфраструктура, където да се предоставят подходящи услуги в подкрепа на децата и техните семейства, с необходимата превенция на рисковете и чрез създаване на условия, отговарящи в най-голяма степен на индивидуалните потребности и гарантиращи техните права и интереси.
В рамките на проекта ще се финансира изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването, необходими за създаване на следните нови услуги в община Ловеч:
1. Разширяване дейността на Център за обществена подкрепа (ЦОП) до капацитет 100 места и обособяване на кризисен център с капацитет 4 места;
В момента Центърът е с капацитет на услугата от 20 места, помещава се на първи етаж в жилищен блок „Армеец 3“ и е със застроена площ, недостатъчна за осъществяване на дейността. За постигане надграждане на социалната услуга се предвижда в сегашното помещение да се преустроят кабинетът и стаята за групова работа в две стаи за кризисно настаняване с капацитет 4 места за деца в риск и да се запази офисът на ръководителя на ЦОП. Останалата дейност на ЦОП ще се изнесе в помещение, разположено в партерния етаж в жилищен блок „Октомври“ на ул. „Иларион Ловчански“ №1, кв. „Дикисана‘, гр. Ловеч.
2. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства с капацитет 30 места дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;
Ползвателите на „Дневния център“ ще бъдат деца с увреждания от 3 до 18-годишна възраст и техните семейства. За нуждите на услугата ще послужи първият етаж на бившата детска ясла „Патиланци“ в жк „Здравец“, обособена част от 2-етажна масивна сграда, публична общинска собственост.
3. Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст с капацитет 8 места;
На втория етаж на същата сграда със самостоятелен вход ще се обособи „Преходно жилище за деца и младежи“ от 15 до 18-годишна възраст, където ще бъдат настанени 8 деца и младежи, съгласно критериите и стандартите за социалната услуга.
4. Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 год. с капацитет 6 места.
В „Наблюдаваното жилище“ ще бъдат осигурени 6 места за настаняване на младежи над 18-годишна възраст, напускащи съществуващите шест „Центрове за настаняване от семеен тип“ в гр. Ловеч, или такива в нужда от подпомагане за социално включване и реализация. За нуждите на „Наблюдавано жилище“ се предвижда да послужи апартамент - публична общинска собственост в гр. Ловеч, в който ще се извърши ремонт.
Продължителността на проекта е 20 месеца до 29 септември 2019 г. С разкриването на новите социални услуги ще се обявят общо 43 нови работни места за специалисти и подкрепящ персонал.
Община Ловеч, като бенефициент по настоящия проект, ще подготви проектно предложение по процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като втори етап за продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижите за деца и младежи, с което ще обезпечи предоставянето на новите услуги в общността.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в РБългария.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.