wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 13 август 2018 г. в сградата на „Ревюел“ ООД в с. Гложене, общ. Тетевен се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0009-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в Ревюел ООД“. Договорът е по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., с финансиране от Европейски фонд за регионално развитие.
Изпълнителният директор г-н Кирил Христов представи дейностите по договора пред служители от фирмата и с участието на представител на Областен информационен център – Ловеч. Сключеният на 21 август 2017 г. договор с Министерството на икономиката е имал за цел подобряване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет в „Ревюел“ ООД чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на автоматизирана машина за производство на опаковки и шприц машина за производство на пластмасови изделия, както и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001. Общата сума на инвестицията е 1 457 335,00 лева, от които 1 023 654,50 лева безвъзмездна финансова помощ (870 106,32 лева европейско и 153 548,18 лева национално съфинансиране) и 433 680,50 лева собствено съфинансиране. Проектът е бил със срок на изпълнение 24 месеца.
Внедрена е нова автоматизирана машина за производство на опаковки, която е заменила четири съществуващи енергоемки и ресурсоемки машини, като е понижено енергийното потребление и производителността е почти 6 пъти повече от средната производителност на 4-те машини, взети заедно. За 3 пъти по-малко време новата машина ще може да произвежда почти 4 пъти повече детайли. Очаква се факторът на енергийните спестявания да бъде 95,8%, да се постигнат енергийни спестявания от 57,64 % и спестявания на емисии СО2 от 296 тона/год. При работата ще се ползват рециклирани суровини, с което ще се намали замърсяването на околната среда.
Закупена, доставена, преминала тестове и готова за въвеждане в експлоатация е нова енергоефективна шприц машина, произведена в България, която ще разшири капацитета за производство на детайли при по-нисък разход на енергия, намалени разходи за консумативи и ремонт. Факторът на енергийните спестявания се очаква да бъде 8,23%, планираните енергийни спестявания са 57,64 %, спестяванията на емисии СО2 ще бъдат 5 тона/год.
Въведена и сертифицирана е система за енергиен мениджмънт по стандарт БДС EN ISO 50001 за енергийно управление на производствени процеси в сектор, който се характеризира с висока енергийна интензивност.
Заложените дейности, определени след енергийно обследване и изготвен одитен доклад, са приключили успешно три месеца преди крайния срок.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в РБългария.
За допълнителна информация: Тел.068/604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.