Печат на тази страница

На 30 август 2018 г. Областен информационен център – Ловеч проведе открита приемна на тема „Предприемачество за Вас!“ като разположи мобилен щанд в зоната пред Туристическия център на Покрит мост в град Ловеч. Откритата приемна продължи три часа в интервала от 10:30 до 13:30 ч.
Експертите на ОИЦ-Ловеч предоставяха информация на проявилите интерес граждани и гости на града относно предстоящи възможности за кандидатстване с проекти по различни оперативни и европейски програми. Разяснявани бяха възможностите за стартиране на самостоятелна дейност по обявената за кандидатстване процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Допустими кандидати са новосъздадени фирми, търсещи подкрепа за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) в приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия или в области, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства. Бяха представяни също условията на действащия финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и избраните финансови посредници. Друга възможност дава поканата за набиране на проектни предложения по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ в България, обявена от държавната агенция „Иновация Норвегия“ чрез Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в програмната област „Иновации за зелена индустрия”.
На повечето от заинтересованите лица, посетили откритата приемна, експертите от ОИЦ-Ловеч изпратиха допълнителна информация във връзка с отправени запитвания.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация: Тел. 068 604 297;
e-mail: oic.lovetch@gmail.com