wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал


На 12 септември 2018 г. се проведе пресконференция за стартиране на проект „Ние те открихме и подкрепяме“, изпълняван от Сдружение „Екомисия 21 век“ Ловеч по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 149 822,64 лева, което е 100% безвъзмездна финансова помощ. От тези средства 127 349,24 лева са от Европейския социален фонд, националното финансиране е 22 473,40 140 лева.
На поканата за въвеждащата среща се отзоваха представители от местните учреждения в града, работещите в социалните институции, настанени деца в резидентните центрове – целева група по проекта, експерти, допринесли за разработването на проектното предложение, медии. В събитието се включи и Областен информационен център – Ловеч.
Главната цел на проекта е да се насърчи социалното включване на 35 деца и младежи, включително с увреждания, настанени в пет Центъра за настаняване от семеен тип и в Защитено жилище в Ловеч, като се организират дейности за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и в подкрепа на личностното им развитие.
В рамките на проекта вече са разработени 4 програми за социална работа: Програма за придобиване на умения за самостоятелен живот, Програма за професионално и личностно развитие, Програма за работа с родители и Програма за компенсиране на трудности в развитието на деца и младежи с различни увреждания. Експертите, които са ги съставили, представиха накратко обхвата им и търсения ефект. За реализирането им е осигурено съдействие от шестима експерти за психологическо, психиатрично, правно и здравно консултиране. В изпълнението ще бъдат включени 12 служители от резидентните центрове, като ще се стимулира тяхното участие и повишава професионалния капацитет. Програмите ще се изпълняват и ще се пробират в рамките на проекта, а след неговото приключване ще се предоставят за работата в същите тези услуги.
Друга дейност по проекта е свързана с включването и приобщаването на децата и младежите с и без увреждания в местните инициативи и то не просто като наблюдатели, а като участници. Планирани са седем мероприятия и празници от годишния културен календар на община Ловеч.
Усилията на персонала в резидентните услуги са насочени предимно към осигуряване на подслон и създаване на базови условия за живот на всяко дете или младеж, съобразно индивидуалните му потребности. Дейности, свързани с личностното развитие и социалното включване, досега са по-слабо засегнати. Именно затова този проект е насочен към подобряване качеството на живот в тази целева група и техните семейства, към насърчаването им да търсят равни възможности и готовност за успешно социално включване.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в РБългария.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.