wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 12 септември 2018 г. от 13.00 ч. се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0018- „Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №55 и ул. „Любен Каравелов“ №42“. Реализиран е договор на Община Троян, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните райони“ в рамките на приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г.
Общата стойност на проекта е 710 751,02 лева, от които 582 083,38 лева са финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 102 720,60 лева са от националния бюджет и 25 947,04 лв. са съфинансиране от Община Троян. Повишена е енергийната ефективност на две общински административни сгради, като е достигнат клас на енергопотребление ,,B“. За постигането на тази цел са ремонтирани и топлоизолирани покривите, топлоизолирани са външните стени и са подменени старите дограми със системи от PVC/AL профили и стъклопакет. Като основни дейности са изпълнени също модернизация и подмяна на отоплителните системи, замяна на осветителните тела в общите части с енергоспестяващи, укрепване и подмяна на елементи от конструкциите на сградите, изграждане на мълниезащитни, заземителни и пожароизвестителна инсталации, ремонт на ВиК инсталации, възстановителни СМР в помещенията, мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица увреждания-за сградата на ул. „Г.С. Раковски“ №55 и др.
Пресконференцията бе открита от кмета на община Троян Донка Михайлова, която подчерта удовлетворението си от постигнатото по проекта, изтъкна голямата значимост на двете сгради за гражданите на Троян, обусловени от тяхното важно и комплексно обществено предназначение, особено в контекста на 150-тата годишнина от обявяването му за град и обяви създаването на социален блок за предоставяне на услуги в една от тях. Ръководителят на проекта инж. Полина Павлова представи подробно извършените дейности по изпълнението му, преодолените предизвикателства и трудности, както и постигнатите резултати, като благодари специално на проектантите, строителите, членовете на екипа за управление, администрацията и на всички, допринесли за неговото успешно осъществяване. Заместник-областният управител на Ловешка област Бойко Пъдарски и председателят на Общински съвет - Троян инж. Петко Пенков поздравиха ръководството на Община Троян за отличната работа по реализирането на този проект.
На събитието присъстваха представители на проектантски, строителни и надзорни фирми по проекта, експерти от администрацията на община Троян, журналисти от национални и местни медии, граждани. По покана на Община Троян в пресконференцията се включи и представител на Областен информационен център – Ловеч.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.